Nguyen Sa

From Wikivietlit
Jump to: navigation, search

Nguyên Sa (1947-1998), real name Trần Bích Lan, was a poet, fiction writer and scholar.

NguyenSa.jpg

Born in Hanoi, he sought political asylum in France after 1975, eventually settled in California, where he died in 1998.

Hai-Dang Phan started this entry.

Works

 • Thơ Nguyên Sa, poetry
 • Vài Ngày—Chung Sự Vụ, novel
 • Gõ Ðầu Trẻ, novel
 • Mây Bay Ði, short stories
 • Quan Điểm Văn Học và Triết Học, scholarly
 • Descartes Nhìn Từ Phương Ðông, scholarly
 • Một Bông Hồng Cho Văn Nghệ, critical (Saigon: Trình Bày, 1967)
 • Hai Mươi khuôn mặt Nghệ sĩ Việt Nam ở Hải Ngoại, critical
 • Luận Lý Học, scholarly
 • Tâm Lý Học, scholarly
 • Ðông Du ký, travel
 • Một Mình Một Ngựa, memoir

Nguyên Sa online