Ho Truong An

From Wikivietlit
Jump to: navigation, search
Hồ Trường An (1938), real name Nguyễn Viết Quang, is a fiction writer and poet.
Ho Truong An.jpg

He was born in 1938 in Vĩnh Long, and has lived in France since 1977. His stories are almost exclusively about life in the Mekong Delta, a type known in Vietnamese as "truyện miệt vườn." His books of fiction include Lớp Sóng Phế Hưng, Phấn Bướm, Hợp Lưu, Nửa Chợ Nửa Quê, Lúa Tiêu Ruông Biền, Ngát Hương Mật Ong, Giai Thoại Hồng, Chuyện Quê Nam, Cõi Ký Ức Trăng Xanh, Tạp Chủng, Thông Ðiệp Hồng, Lối Bướm Ðường Hương, Tình Trong Nhung Lụa, Ðêm Chong Ðèn, Còn Tuôn Mạch Ðời, Ngát Hương Hoa Bưởi Bông Trà, Chuyện Miệt Vườn, Trang Trại Thần Tiên, Tình Ðẹp Ðất Long Hồ, Vùng Thôn Trang Diễm Ảo, Chân Trời Lam Ngọc, Ðồng Không Mông quạnh, Hội Rẫy Vườn Sông Rạch, Gả Thiếp Về Vườn, Bãi Gió Cồn Trăng, Ðêm Xanh Huyền Hoặc, Thuở Sen Hồng Phượng Thắm, Chân Trời Mộng Ðẹp and Tình Sen Ý Huệ.

Hồ Trường An online