Nguyen Hoang Van

From Wikivietlit
Jump to: navigation, search

Nguyễn Hoàng Văn is an essayist.

He was born in Vietnam and lives in Sydney, Australia. A regular contributor to Tiền Vệ and talawas, he is the author of Văn hoá, giới tính và văn học (California: Văn Mới, 2004).

Nguyễn Hoàng Văn online