Binh Nguyen Loc

From Wikivietlit
Jump to: navigation, search
Bình Nguyên Lộc (1914-1987), real name Tô Văn Tuấn, fiction writer, scholar, critic and poet, was a leading literary figure in South Vietnam.
Binh nguyen loc.jpg

He was born in Biên Hoà, emigrated to the US in 1985, where he died in Sacramento, California. A prolific writer, he once published five novels simultaneously, in installments, in five different Saigon newspapers. A story of his, translated into English by James Banerian, is included in the anthology, Vietnamese Short Stories: An Introduction (Phoenix: Sphinx 1985).

Linh Dinh started this entry.

Works

 • Đò Dọc, novel (Saigon 1959), awarded first place, National Prize for South Vietnam
 • Nhốt Gió (1959)
 • Gieo Gió Gặt Bão (1960)
 • Ký Thác (1960)
 • Nhện Chờ Mối Ai (1962)
 • Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương (1963)
 • Bóng Ai Qua Ngoài Cửa (1963)
 • Hoa Hậu Bồ Ðào (1963)
 • Mối Tình Cuối Cùng (1963)
 • Nửa Ðêm Trăng Sụp (1963)
 • Tâm Trạng Hồng (1963)
 • Ðừng Hỏi Tại Sao (1965)
 • Mưa Thu Nhớ Tằm (1965)
 • Tình Ðất (1966)
 • Những Bước Lang Thang Trên Phố Của Gã BNL (1966)
 • Một Nàng Hai Chàng (1967)
 • Quán Tai Heo (1967)
 • Thầm Lặng (1967)
 • Trăm Nhớ Ngàn Thương (1967)
 • Uống Lộn Thuốc Tiên (1967)
 • Cần Giờ (1968)
 • Diễm Phương (1968)
 • Sau Ðêm Bố Ráp (1968)
 • Cuống Rún Chưa Lìa (1969)
 • Khi Từ Thức Về Trần (1969)
 • Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam, scholarly (Saigon: Bách Bộc, 1971)
 • Từ vựng đối chiếu 10 ngàn từ, scholarly (1971)
 • Lột trần Viêt Ngữ, scholarly (Saigon: Nguồn Xưa 1972
 • Từ vựng danh từ Mã Lai mà Trung Hoa vay mượn, scholarly (1972)

Bình Nguyên Lộc online