Ho Bieu Chanh

From Wikivietlit
Jump to: navigation, search
Hồ Biểu Chánh (1884-1958), real name Hồ Văn Trung, was a fiction writer, playwright, translator and scholar.
A recent edition of his 1926 novel (notice how "nhơn", common in the South, has been standardized into "nhân")

He was born in Gò Công in the Mekong Delta, and died in Gia Định, near Saigon. A towering, enduring figure, a pioneer of Vietnamese fiction, he is still hugely popular with the public, especially in southern Vietnam. He published 64 novels, 12 collections of short stories, 12 comedies and operettas, five collections of poems, eight books of memoir and 28 volumes of criticism. He credited three novels that made him want to become a writer: Truyện thầy Lazarô Phiền (Saigon: 1887) by Nguyễn Trọng Quan; Hoàng Tố Anh hàm oan (Saigon: 1910) by Trần Chánh Chiếu; and Phan Yên ngoại sử (Saigon: 1910) by Trương Duy Toản, best known as the father of the theatrical genre, cải lương. In 2006, Văn Nghệ publishing house, Saigon, released Hồ Biểu Chánh--Người mở đường cho tiểu thuyết Việt Nam hiện đại [Hồ Biểu Chánh--the man who opened the way for the modern Vietnamese novel], with essays by many scholars, including the American John Schafer.

Linh Dinh started this entry.

Hồ Biểu Chánh's Novels, with place and year of publication

Ai làm được (Cà Mau: 1912)
Cay đắng mùi đời (Sài Gòn: 1923)
Chúa tàu Kim Qui (Sài Gòn: 1923)
Một chữ tình (Sài Gòn: 1923)
Tình mộng (Sài Gòn: 1923)
Nam cực tinh huy (Sài Gòn: 1924)
Nhơn tình ấm lạnh (Sài Gòn: 1925)
Tiền bạc, bạc tiền (Sài Gòn: 1925)
Thầy Thông ngôn (Sài Gòn: 1926)
Ngọn cỏ gió đùa (Sài Gòn: 1926)
Chút phận linh đinh (Càn Long: 1928)
Kẻ làm người chịu (Càn Long: 1928)
Vì nghĩa vì tình (Càn Long, 1929)
Khóc thầm (Càn Long: 1929)
Cha con nghĩa nặng (Càn Long: 1929)
Nặng gạnh cang thường (Càn Long: 1930)
Con nhà nghèo (Càn Long: 1930)
Con nhà giàu (Càn Long: 1931)
Cười gượng (Sài Gòn: 1935)
Một đời tài sắc (Sài Gòn: 1935)
Thiệt giả, giả thiệt (Sài Gòn: 1935)
Ông Cử (Sài Gòn: 1935)
Dây oan (Sài Gòn: 1935)
Ở theo thời (Sài Gòn: 1935)
Nợ đời (Vĩnh Hội: 1936)
Đoá hoa tàn (Vĩnh Hội: 1936)
Lạc đường (Vĩnh Hội: 1937)
Tân Phong nữ sĩ (Vĩnh Hội: 1937)
Từ hôn (Vĩnh Hội: 1937)
Tại tôi (Vĩnh Hội: 1938)
Người thất chí (Vĩnh Hội: 1938)
Bỏ chồng (Vĩnh Hội: 1938)
Bỏ vợ (Vĩnh Hội: 1938)
Lời thề trước miễu (Vĩnh Hội: 1938)
Ý và tình (Vĩnh Hội: between 1938 and 1942)
Tìm đường (Vĩnh Hội: 1939)
Hai khối tình (Vĩnh Hội: 1939)
Đoạn tình (Vĩnh Hội: 1940)
Ái tình miếu (Vĩnh Hội: 1941)
Cư Kính (Vĩnh Hội: 1941)
Mẹ ghẻ con ghẻ (Vĩnh Hội: 1943)
Bức thơ hối hận (Gò Công, 1953)
Trọn nghĩa vẹn tình (Gò Công: 1953)
Nặng bầu ân oán (Gò Công, 1954)
Đỗ Nương Nương báo oán (Sài Gòn: 1954)
Đại nghĩa diệt thân (Sài Gòn: 1955)
Hai chồng (Sài Gòn: 1955)
Hai vợ (Sài Gòn: 1955)
Lá rụng hoa rơi (Sài Gòn: 1955)
Tơ hồng vương vấn (1955)
Trả nợ cho cha (Sài Gòn, 1956)
Một duyên hai nợ (Sài Gòn, 1956)
Những điều nghe thấy (Sài Gòn, 1956)
Ông Cả Bình Lạc (Sài Gòn, 1956)
Chị Đào, Chị Lý (Phú Nhuận: 1957)
Đón gió mới, nhắc chuyện xưa (Phú Nhuận: 1957)
Sống thác với tình (Phú Nhuận: 1957)
Trong đám cỏ hoang (Phú Nhuận: 1957)
Hạnh phúc lối nào (Phú Nhuận: 1957)
Nợ tình (Phú Nhuận: 1957)
Nợ trái oan (Phú Nhuận: 1957)
Vợ già chồng trẻ (Phú Nhuận: 1957)
Tắt lửa lòng (Phú Nhuận: 1957)
Lẫy lừng hào khí (Phú Nhuận: 1958)
Người vợ hiền (?)

Hồ Biểu Chánh's Critical Writings, with place and year of publication

Pétain cách ngôn Á đông triết lý hiệp giải (Sài Gòn: 1942)
Gia Long khai quốc văn thần (Sài Gòn: 1944)
Gia Định Tổng trấn (Sài Gòn)
Chấn hưng văn học Việt Nam (Sài Gòn: 1944)
Trung Hoa tiểu thuyết lược khảo (Sài Gòn: 1944)
Ðông Châu liệt quốc chí bình nghị (Bến Súc: 1945)
Tu dưỡng chỉ nam (Bến Súc: 1945)
Pháp quốc tiểu thuyết lược khảo (Bình Xuân: 1945)
Một lằn chánh khí: Văn Thiên Tường (Bình Xuân: 1945)
Nhơn quần tấn hóa sử lược (Gò Công: 1947)
Âu Mỹ cách mạng sử (Gò Công: 1948)
Việt ngữ bổn nguyên (Gò Công: 1948)
Thành ngữ tạp lục (Gò Công: 1948)
Phật tử tu tri (Gò Công)
Nho học danh thơ (Gò Công)
Thiền môn chư Phật (Gò Công: 1949)
Ðịa dư đại cương (Gò Công)
Hoàng cầu thông chí (Gò Công)
Phật giáo cảm hóa Trung Hoa (1950)
Phật giáo Việt Nam (1950)
Trung Hoa cao sĩ, ẩn sĩ, xứ sĩ (1951)
Nho giáo tinh thần (1951)


Ho Bieu Chanh online