Co Ngu

From Wikivietlit
Jump to: navigation, search
Cổ Ngư (1963), real name Nguyễn Linh Quang, is a fiction writer, poet, essayist and critic.
Co Ngu.jpg

He was born in Saigon and is living in Paris. His works have appeared in these overseas journals: Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Văn Tuyển, Phố Văn, Chủ Đề, Việt, Thế Kỷ 21, Gió Văn, Nhà Magazine, Âu Du, Nhân Bản, Đọc & Viết, Talawas, Suối Nguồn, Hồn Quê, Văn Học Nghệ Thuật, Văn Nghệ Ngàn Phương, Quyên Book and Ăn Mày Văn Chương. He is the author of Đêm nghi ngại, short stories, published in Hanoi by the Writers' Association (NXB Hội Nhà Văn, 2005), and is included in the anthology Tuyển tập truyện ngắn 14 tác giả (Văn Tuyển, 2000).

Linh Dinh started this entry.

Cổ Ngư online