Doan Quoc Sy

From Wikivietlit
Jump to: navigation, search
Doãn Quốc Sỹ (1923) is a fiction writer and critic.
Doan Quoc Sy.jpg

Born in Hà Đông, northern Vietnam, he went to Saigon in 1954, where he founded the publishing house Sáng Tạo [Creativity] and, with Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên and others, also the influentual literary journal of the same name. After 1975, he was imprisoned by the Communist government several times, for a total of 14 years, before being allowed to emigrate to the United States. He has lived in Houston, Texas, since 1995. The author of about 25 books, his fable, "Con cá mắc cạn," is translated into English as "The Stranded Fish" and included in Vietnam: A traveler's literary companion, edited by Nguyễn Quí Ðức and John Balaban.

Linh Dinh started this entry.

Works

 • Sợ Lửa (1956)
 • U Hoài (1957)
 • Gánh Xiếc (1958)
 • Gìn Vàng Giữ Ngọc
 • Dòng Sông Ðịnh Mệnh (1959)
 • Hồ Thuỳ Dương (1960)
 • Trái Cây Ðau Khổ (1963)
 • Người Việt Ðáng Yêu (1965)
 • Cánh Tay Nối Dài (1966)
 • Ðốt Biên Giới (1966)
 • Sầu Mây (1970)
 • Vào Thiền (1970)
 • Khu Rừng Lau, a four-volume novel
 • Người Vái Tứ Phương
 • Dấu Chân Cát Xóa
 • Mình Lại Soi Mình

Doãn Quốc Sỹ online