Hoang Ngoc Phach

From Wikivietlit
Jump to: navigation, search
Hoàng Ngọc Phách (1896-1973) was a pioneer fiction writer and critic.
The 2006 French edition of Tố Tâm, translated by Michèle Sullivan and Emmanuel Lê Oc Mach

He was born in Hà Tĩnh. His novel, Tố Tâm (1925), was one of the first written by a Vietnamese. (In 1887, Nguyễn Trọng Quản published a crudely written, 28-page Truyện thầy Lazarô Phiền (Saigon: J. Linage). Hồ Biểu Chánh published his first novel, Ai Làm Được [Who Could Do It] in 1912, and by 1925 had published eight novels.)

Linh Dinh started this entry.

Works

  • Tố Tâm (1925, reissued more than 25 times)
  • Thời thế với văn chương, critical essays (1941)
  • Đâu là chân lý (1941)
  • Bên bờ sông Lô (1966)
  • Chuyện trường Cao đẳng sư phạm (1968)
  • Tuyển tập Hoàng Ngọc Phách (1989)

Hoàng Ngọc Phách online