The Uyen

From Wikivietlit
Jump to: navigation, search
Thế Uyên (1935), real name Nguyễn Kim Dũng, is a fiction writer, critic and essayist.
The Uyen.jpg

He was born in Hanoi. His mother was the sister of Nhất Linh, Hoàng Đạo and Thạch Lam. He went to Saigon in 1954, then emigrated to the US as a refugee in 1987. In 1992, he earned a Bachelor's degree from Evergreen State College in Olympia, WA.

He published 21 books before 1975 and has continued to be active in the U.S. He has written several essays on sexuality in the works of several female writers, raising eyebrows and a bit of controversy.

Linh Dinh started this entry.

Works

 • Những Hạt Cát(1964)
 • Mưa Trong Sương (1964)
 • Ngoài Ðêm (1965)
 • Mười Ngày Phép Của Một Người Lính(1965)
 • Nỗi Chết Không Rời, written with Duy Lam
 • Những Ý Nghĩ Của Bọt Biển (1966)
 • Tiền Ðồn (1967)
 • Nghĩ Trong Một Xã Hội Tan Rã (1967)
 • Bản Tình Ca (1968)


Published overseas

 • Sài gòn sau 12 năm
 • Con Ðường Qua Mùa Ðông
 • Nghĩ Trong Mùa Xuân
 • Tuyển tập truyện ngắn Thế Uyên
 • Tuyển tập Dâm Tình Và Các Nhà Văn Nữ Hoa Kỳ
 • Khu Vườn Mùa Mưa
 • Những Người Mỹ Chung Quanh Chúng Ta

Thế Uyên online